Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie - ogłoszenie otwartego konkursu ofert.