Odśnieżanie chodników

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 1500 złotych. Właściciel nieruchomości, który nie pozbywa się z chodnika śniegu czy lodu naraża się również na odpowiedzialność odszkodowawczą. Odgarnięty śnieg musi być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę. Śnieg usunięty z chodnika należy pryzmować na chodniku bezpośrednio przy krawędzi jezdni wzdłuż krawężników w taki sposób, aby odśnieżanie chodników nie stwarzało zagrożenia w ruchu drogowym.

Wyrzucanie śniegu spod posesji na jezdnię jest bardzo niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Osoba odśnieżająca, która usuwa śnieg na jezdnię, może zostać ukarana mandatem karnym za stwarzanie niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w kwocie do 1500 zł albo karze nagany (art. 91 ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń). Gdy ponadto wyrzucony na drogę śnieg będzie przyczyną wypadku, to osoba która odgarnęła śnieg na drogę może odpowiadać jak za przestępstwo, co w skrajnym przypadku oznacza karę pozbawienia wolności.

W trosce o bezpieczeństwo kierowców i pieszych zwraca się uwagę kierowcom, by w okresie zimowym parkowali swoje samochody na posesjach. Zaparkowane na poboczach i chodnikach auta utrudniają dojazd pługów i piaskarek co pogarsza jakość odśnieżania, a często generuje dodatkowe koszty odśnieżania. Odpowiednia współpraca umożliwi utrzymanie ulic i chodników w należytym porządku, co poprawi w okresie zimowym bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców na drogach. Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.