Nabór uzupełniający do projektu OZE

fundusz

Wójt Gminy Psary ogłasza dodatkowy uzupełniający nabór wniosków na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy, którzy planują montaż kolektorów słonecznych (do ciepłej wody użytkowej).

Wnioski będzie można składać w terminie od 21 stycznia do 8 lutego 2021 r. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, poczty tradycyjnej lub osobiście w budynku urzędu przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Termin, od którego można składać wnioski w kancelarii lub za pomocą platformy e-PUAP: 2021-01-21 (od godziny 07:30:00 do godziny 15.30).
Termin, do którego można składać wnioski: 2021-02-08 (od godziny 7.30 do godziny 17:00:00)
Wnioski złożone poza wyznaczonymi datami i godziną nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Wzór wniosku można pobrać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach lub ze strony internetowej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości (pobierz elektronicznie pod adresem: ekw.ms.gov.pl);
2) Wypis z Kartoteki Budynków;
3) W przypadku współwłasności, w sytuacji w której wniosek składa jeden współwłaściciel zgoda pozostałych współwłaścicieli ( Załącznik Oświadczenie), a w przypadku gdy jeden współwłaściciel składa wniosek w imieniu wszystkich współwłaścicieli dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu. (Załącznik Pełnomocnictwo)

Wnioski niekompletne można uzupełnić w późniejszym terminie.

Termin realizacji inwestycji to rok 2021. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu Wójta Gminy Psary będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 0050.2.2021 z dnia 13.01.2021 r.

W razie pytań wszelkich informacji udziela Referat Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pod nr telefonu 32 294 49 32 lub 32 294 49 40.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1. Wniosek
2. Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie inwestycji
3. Pełnomocnictwo dotyczące reprezentowania właściciela budynku podczas realizacji inwestycji
4. Regulamin
5. Zarządzenie Wójta Gminy Psary o dodatkowym naborze
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych