Nabór na stanowisko intendenta

25 czerwiec 2020

Nabór na stanowisko intendenta

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta w wymiarze 4/8 etatu.

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo Polskie.

2. Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne).

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienione stanowisko.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Znajomość przepisów HACCAP.

7. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania.

8. Obsługa komputera (Excel, Word).

9. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność analitycznego myślenia.

Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole.

Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.

Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Odpowiedzialność za realizację działań.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

Umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych, umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi.

Przestrzeganie zasad HACCAP i DPH.

Naliczanie i przyjmowanie odpłatności za posiłki dzieci w szkole zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami.

Rozliczanie stanu magazynowego.

Składanie zamówień żywieniowych zgodnie z normami.

Udział w inwentaryzacji.

Współpraca z dyrektorem i wicedyrektorem ZSP Nr 1 w Strzyżowicach.

Znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności szkoły i przedszkola.

 

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach.

Zatrudniony kandydat musi odbyć służbę przygotowawczą zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2014 r. poz. 202).

Praca przy monitorze ekranowym:

- możliwość uczestnictwa w szkoleniach,

- bezpieczne warunki pracy.

Możliwość zatrudnienia od 1 września 2020 r.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae.

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenie o niekaralności.

4. Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia.

8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

9. Kopie świadectw pracy.

10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice

 

Termin składania ofert od 15 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu ZSP Nr 1 w Strzyżowicach). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty powinny być opisane:

„Nabór na stanowisko intendenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach”.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się

do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje w tej sprawie.

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy sekretariatu ZSP Nr 1 w Strzyżowicach pod numerem telefonu: 32 360 43 71.