Regulamin Międzynarodowego projektu edukacyjnego EMOCJA

07 wrzesień 2021

REGULAMIN

Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpostawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

AUTORZY PROJEKTU: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka Integrative Saturday School in Bristol

WSPIERAJĄ NAS I PATRONUJĄ NAM: Anna Brych ze Szkoleń z Wyobraźnią; Alicja Biernacka z Terapeutycznego ABC; Anna Jurek- child and adolescent counsellor, educator ; Anna Piotrowicz oraz Paulina Skalska z Bookarnik.pl; Sławomira Wiśniewska oraz Izabela Olendzki z księgarni internetowej CZYTAM I MÓWIĘ PO POLSKU; Ewa Plummer z Klubu Nauczyciela; MiguMig- zabawy z językiem migowym Jowity Łechtańskiej; Integracyjną Polską Szkołą Sobotnią im. Gen.Wł.Andersa w Bristolu; Daria Wilkinson Bliżej Polskiej Szkoły Sobotniej; Paluszkowe rozśpiewanki

UCZESTNICY: uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych polonijnych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

  

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

- Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

- Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

- Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

- Integracja zespołu klasowego.

- Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

- Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

- Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.

- Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.

- Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.

- Budowanie przyjaznego klimatu integracji.

- Eliminowanie zachowań agresywnych.

- Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE;

- Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

- Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

- Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

- Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)

- Edukacja i prewencja emocjonalna.

- Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.

- Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii , przełamywanie barier.

- Integracja środowiska szkolnego.

- Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

- Ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

- Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy).

- Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie.

- Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia.

 

 

 

 

AA+A-