Program wychowawczy

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA  POLAKOWSKIEGO

W STRZYŻOWICACH

  

Program został zbudowany w zgodzie z obowiązującymi aktami prawnymi i wewnętrznymi dokumentami szkoły.

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr256 poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.). Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego2002r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego
   ( Dz. U. z  2002 r. Nr 51).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 października  2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U.  Nr 228., poz.1487).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 października  2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U.  Nr 228., poz.1490).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1)z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 IV 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr1 w Strzyżowicach
 • Niebieska Karta w szkole podstawowej
 • Szkolny System Zapewnienia Bezpieczeństwa

 

SPIS TREŚCI

?        Akty prawne

?        Wstęp

?        Powinności wychowawcze

?       Ceremoniał i tradycje szkolne

?        Wizja i misja szkoły

?        Model absolwenta szkoły

?        Strategia wychowawcza szkoły

?        Zadania do realizacji w poszczególnych obszarach działalności wychowawczej

?        Tryb postępowania w trudnych sytuacjach (Procedury)

?        Zasady ewaluacji

?       Postanowienia końcowe

 

 

 


WSTĘP

    Program wychowawczy szkoły został oparty na wizji i misji szkoły, które zostały opracowane przez zespół nauczycieli po wcześniejszym, wstępnym zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców naszej szkoły. Opisuje on w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

 

Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach jest szkołą wiejską. Znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 913, na trasie Będzin - Pyrzowice. Do szkoły uczęszczają dzieci ze Strzyżowic, Góry Siewierskiej, Psar, Malinowic, Dąbia, Goląszy i Gródkowa. Większość z nich dowożona jest autobusem szkolnym. Nasza placówka jest szkołą wielowyznaniową, dzieci uczęszczają na lekcje religii rzymsko – katolickiej i polsko – katolickiej oraz zajęcia etyki.   Sytuacja materialna większości rodzin kształtuje się na średnim poziomie, jednak część uczniów naszej szkoły objętych jest opieką OPS. Rodzice większości naszych uczniów podejmują pracę zawodową, znaczna część uczniów korzysta ze świetlicy szkolnej. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. W pobliżu szkoły znajduje się Biblioteka Publiczna, gdzie odbywają się zajęcia z przysposobienia czytelniczego. Szkoła współpracuje z takimi ośrodkami kulturalnymi jak: Dom Kultury w Gródkowie, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie. Oprócz tego uczniowie mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, na których rozwijają swoje zainteresowania. W szkole działa również Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub Wolontariatu „ Pomocna Dłoń” oraz SKKT „Wędrująca Stonoga”. Rodzice oczekują ze strony nauczycieli kontynuacji prowadzonych kółek zainteresowań. Istotną dla nich sprawą jest pomoc uczniom słabym oraz uczniom zdolnym. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa zainstalowano monitoring wizyjny na terenie szkoły oraz na boisku. Zdrowy styl życia promowany jest poprzez prowadzenie zajęć sportowych w ramach SKS,  organizację imprez turystycznych. Szkoła uczestniczy również  programach ogólnopolskich oraz unijnych; realizuje innowacje pedagogiczne i programy własne.

Oczekiwania i potrzeby rodziców i uczniów zostały uwzględnione w Programie Wychowawczym Szkoły w oparciu o następujące sposoby diagnozowania: obserwacja, ankieta, wywiad/rozmowa, analiza prac i wytworów uczniów, analiza dokumentów, ewaluację wewnętrzną.

 

 

Powinności wychowawcze

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, a jest nim każdy nauczyciel pracujący w tej szkole wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego  w obszarach:

a)    fizycznym – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

b)    psychicznym – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

c)     społecznym – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

d)    aksjologicznym – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Dyrekcja:

 • nadzoruje i kontroluje pracę wychowawczą w szkole
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz Rozporządzeń regulujących bezpieczeństwo ucznia w szkole
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego
 • organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, umożliwia udział w kursach, doskonaleniach zawodowych w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej
 • współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu
 • kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z czynów karalnych
 • zdecydowanie reaguje na obecność w klasie (szkole) osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenia
 • ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi działalność szkoły

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami i dyrekcją
 • współpracują z instytucjami wspierającymi działalność szkoły
 • wspierają pracę uczniów uzdolnionych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • proponują uczniom pozytywne formy aktywności i wypoczynku
 • wspierają  uczniów na drodze zdobywania wiedzy na temat zdrowego stylu życia
 • ukierunkowują uczniów na budowanie stabilnego systemu wartości w którym chęci do życia i witalności oraz  zdrowie i sens istnienia  ma kluczowe znaczenie
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
 • kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • modelują  postawę otwartości w życiu społecznym, w tym rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej
 • reagują  na przejawy niedostosowania społecznego
 • rozwijają  i wzmacniają umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów
 • wzmacniają wieź uczniów ze szkołą i społecznością lokalną
 • odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie zajęć pozaszkolnych
 • posiadają aktualną wiedzę merytoryczną i metodyczną
 • stosują różne metody, formy i środki dydaktyczne
 • doskonalą swój warsztat pracy i podnoszą swoje kwalifikacje
 • stosuje indywidualizację w nauczaniu,
 • rozpoznają  potrzeby i możliwości ucznia
 • wymaga od siebie i innych
 • są obiektywni, bezstronni i sprawiedliwi
 • dostrzegają i podkreślają osiągnięcia uczniów
 • są odpowiedzialni za uczniów przed rodzicami i władzami

Nauczyciele wychowawcy:

 • dążą do integracji zespołu klasowego, angażują w życie klasy wszystkich uczniów
 • zabiegają o różne formy pomocy dla uczniów
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, diagnozują ich potrzeby
 • kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności
 • uczą pozytywnego myślenia
 • wspomagają dzieci w pracy nad sobą, także poprzez osobisty przykład
 • dobrze komunikują się z uczniami,
 • z szacunkiem traktują ucznia
 • troszczą się o harmonijny rozwój ucznia w tym o jego uwagę na wzmacnianie zdrowia własnego i innych ludzi oraz podejmowania właściwych zachowań prozdrowotnych
 • pomagają młodzieży zdobywać doświadczenia życiowe, powierzając im zadania i role społeczne
 • wspierają uczniów  na drodze ćwiczenia  umiejętności wypełniania ról społecznych w oparciu o samodzielną analizę wzorów i norm
 • wspierają rodziców w ich działalności wychowawczej zgodnie z uznawanymi przez nich wartościami oraz uniwersalnym systemem wartości
 • kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z czynów karalnych
 • kształtują  krytyczne myślenie i wspomagają uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

 

Rada Rodziców, Rodzice:

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu przez uczniów
 • współpracują ze wszystkimi organami szkoły
 • podejmują działania wspierające proces wychowawczy szkoły
 • współdecydują o formach pomocy dla uczniów
 • wspierają działania szkoły
 • wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich
 • otrzymują pełną informację o wymaganiach stawianych uczniom przez szkołę
 • w ramach spotkań klasowych i indywidualnych rodzice otrzymują ulotki informujące o konsekwencjach prawnych związanych z naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
 • uzyskują rzetelną  informację o postępach w nauce i o zachowaniu w uzgodnionych wcześniej terminach
 •  mają możliwość z skorzystania z porad w przezwyciężaniu trudności w nauce i przezwyciężaniu problemów wychowawczych

Uczniowie:

 • współuczestniczą w życiu szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego
 • mają prawo do poszanowania własnej godności,
 • mają obowiązek do systematycznego uczęszczania do szkoły
 • mają możliwość  osiągania jak najlepszych wyników w nauce
 • mają dostęp do pełnej informacji w zakresie tematyki planowanych zajęć, związanych z nimi wymagań oraz oceny efektów pracy
 • mogą rozwijać zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych i zainteresowań oraz w innych formach zajęć pozalekcyjnych
 • uczestniczą w działalności w klubach i organizacjach szkolnych
 • mają prawo do bezpiecznych i zdrowych warunków nauki
  • dążą do osiągnięcia harmonii psychicznej oraz wzmacniania zdrowia własnego i innych ludzi
  • podejmują właściwe zachowania prozdrowotne
  • zwrócenia się do nauczyciela o pomoc w sprawach szkolnych i życiowych
  • mogą korzystać z pomocy specjalistów

 

 

 

 

 


Ceremoniał i tradycje szkolne

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach posiada ceremoniał i tradycje szkolne, które są ważnym elementem wychowawczym kształtującym wizerunek placówki i identyfikującym ucznia ze szkołą.

 

 Do stałych elementów ceremoniału szkoły, należą:

- Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego;

- Pasowanie na ucznia;

- Święto Edukacji Narodowej (14 października);

- Dzień Patrona Szkoły (22 października);

- Święto Niepodległości (11 listopada);

- Zawody Balonowe (21 marca)

- Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (kwiecień)

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

- Zakończenie Roku Szkolnego i Pożegnanie Absolwentów.

Ważne miejsce w obyczajowości naszej szkoły zajmują obchody Świąt Bożego Narodzenia, których szczególną oprawą są Jasełka. Ponadto kalendarz uroczystości szkolnych uzupełniają imprezy o charakterze kulturalno – rozrywkowym:

- Dzień Chłopca

- Pasowanie na czytelnika

- Halloween

- Andrzejki

- Dzień Górnika

- Dzień Wolontariatu

- Spotkanie przy choince

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- Konkurs szopek

- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Kobiet

- Konkurs „Matematyka na wesoło”

- Topienie Marzanny

- Dzień Ziemi

- Dzień Niezapominajki

- Dzień Matki

- Dzień Dziecka i Dzień Sportu

 

Wizja szkoły

Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły.

 

 

Misja szkoły

Nasza szkoła:

 • jest przyjazna uczniom i rodzicom
 • pomaga uczniom w pełnym rozwoju ich talentów
 • oferuje autorskie programy nauczania, ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • jest opiekuńcza, pomaga w pokonywaniu trudności, wspiera uczniów na drodze zdobywania wiedzy na temat zdrowego stylu życia
 • wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci
 • modeluje  postawy otwartości w życiu społecznym  poprzez zapewnienie równości szans, kształcenie postaw tolerancji religijnej, wzajemnego szacunku
 • posiada wysoko wykwalifikowaną twórczą kadrę pedagogiczną
 • zapewnia „dobry start”, bardzo dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia

 

 

 

 

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

 

 Absolwent jest aktywny:

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

- wykazuje się samodzielnością

 

Absolwent jest ciekawy świata:

- stara się poszerzyć swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

- lubi i chce się uczyć

- jest wrażliwy na piękno przyrody

 

Absolwent jest odpowiedzialny:

 

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

- umie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

- umie dokonać samooceny

Absolwent jest otwarty:

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- umie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych

 

Absolwent jest prawy:

- cechuje go uczciwość i prawdomówność

- zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

- zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować

 

Absolwent jest tolerancyjny:

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

- jest wrażliwy na potrzeby innych

 

Absolwent jest świadomy swoich praw:

- zna swoją wartość

- zna i respektuje prawa innych

 

Absolwent jest optymistą:

- jest pogodny

- pozytywnie patrzy na świat

- wierzy w siebie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia wychowawcza szkoły

Cele wychowania wynikające z podstawy programowej.

Podstawa programowa z dnia 26 lutego 2002r.

Podstawa programowa mówi, że szkoła w swojej pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, powinna zmierzać do tego, aby uczniowie w szkole znajdowali środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) i byli w niej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych, poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

Podstawa programowa z dnia 23 grudnia 2008r.

Szkoła podstawowa powinna kształtować u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze; podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Ogólne cele programu wychowawczego wynikające z w/w podstaw programowych:

1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego.

4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

Można stwierdzić, że celem programu wychowawczego jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia.

 

W oparciu  o ogólne cele wynikające z podstaw programowych wyodrębniono następujące obszary działań wychowawczych w naszej szkole:

I.  Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i w niej działa

II. Uczeń dba o swój rozwój intelektualny i duchowy

III. Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

IV. Uczeń dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną

V. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania do realizacji w poszczególnych obszarach działań wychowawczych

I.  Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i w niej działa

 

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1. Integracja zespołów klasowych

 

2. Postrzeganie swojego miejsca w grupie – dziecko jako uczeń

 

 

3. Organizacja samorządności klasowej i szkolnej

 

4. Kształtowanie postaw tolerancji i asertywności

 

 

 • Organizacja imprez klasowych, wycieczek, gier  i zabaw integracyjnych

 

 

 

 • Opracowanie i przestrzeganie kontraktów klasowych
 • Przypomnienie praw i obowiązków ucznia
 • Organizacja samopomocy koleżeńskiej

 

 

 

 

 

 • Wybór samorządów klasowych, USS
 • Powołanie sekcji USS i przydział zadań

 

 

 

 • Pogadanki, scenki rodzajowe
 • Gry i zabawy integracyjne w ramach interaktywnych pogadanek, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy tworzenie warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy na temat zachowań asertywnych i tolerancyjnych
 • Wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Wychowawcy klas
 • Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 • Wychowawcy klas
 • Opiekun USS

 

 

 

 • Wychowawcy klas
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Uczeń dba o swój rozwój intelektualny i duchowy

 

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1. Aktywizacja uczniów do rozwijania swoich zainteresowań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Postrzeganie siebie, swoich mocnych i słabych stron, rozwijanie potrzeby pracy nad sobą

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Praca z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

 • Odkrywanie swoich uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w konkursach, festiwalach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach przedmiotowych, w wyjazdach do kina, teatru, opery, muzeum
  • Przygotowanie oferty zajęć zaspakajających potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;
  • Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym:

- wystawki prac uczniów w Bibliotece Publicznej

- strona internetowa

- występy uczniów podczas uroczystości szkolnych

- artykuły w prasie lokalnej

- aukcje prac uczniowskich

- stypendia za osiągnięcia w nauce

 • Realizacja programów własnych, innowacji pedagogicznych, społecznych programów

 

 • Pogadanki nt. pracowitości, rzetelności i systematyczności w nauce
 • Poszukiwanie autorytetów moralnych, wzorców osobowych
 • Ukazywanie różnic między ideałem a idolem
  •  Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych

– wyzwalających u uczniów refleksję nad poziomem własnej witalności i chęci do życia  w aspekcie równowagi psychicznej

 

 

 • Tworzenie programów wsparcia dla uczniów z trudnościami oraz prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych
 • Aktywizacja uczniów – samopomoc koleżeńska, udział w konkursach, festiwalach
 • Przedstawienie uczniom oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

 

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1. Poznawanie praw i obowiązków ucznia

 

 

  

2. Wdrażanie zasad i reguł interpersonalnych 

 

  

 

 

 

3. Zbieżność oddziaływań wychowawczych szkoły z oddziaływaniem domu

 • Funkcjonowanie systemu nagród i kar
 • Przestrzeganie regulaminów szkolnych, kontraktów klasowych

 

 

 • Promowanie zasady „fair play”
 • Dramy, scenki rodzajowe, konkursy
 • Kształtowanie właściwego zachowania w miejscach publicznych
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych - panowanie nad własnymi emocjami

 

 • We współpracy z uczniami i rodzicami ustalenie listy wartości wokół których koncentrował się będzie Program Wychowawczy szkoły
 • Pedagogizacja rodziców
 • Systematyczna wymiana informacji między wychowawcami i rodzicami
 • Udział uczniów i rodziców w warsztatach z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej, funkcjonariuszami policji
  • Nauczyciele
  • Wychowawcy klas

 

 

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

 

 

 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

 

IV. Uczeń dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną

 

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1. Promowanie zdrowego stylu życia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wdrażanie do właściwego wykorzystania czasu wolnego

 

 

 

3. Świadome uczestnictwo w ruchu drogowym

 

 

 

 

4. Niebezpieczeństwa i zagrożenia w szkole i jej otoczeniu

 • Wdrażanie do dbałości o własny rozwój fizyczny i zdrowie
 • Aktywność ruchowa
 • Pogadanki prozdrowotne
 • Racjonalne odżywianie
 • Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (programy o tematyce antynikotynowej, alkoholowej)
 • W ramach interaktywnych pogadanek, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy tworzenie warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych i ćwiczenie umiejętności podejmowania właściwych w tym obszarze decyzji

 

 

 • Preferowanie czynnego wypoczynku, sportu
 • Udział w zawodach sportowych
 • Pogadanki n/t efektywnego wykorzystania technologii informacyjnej i multimedialnej; wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań

 

 • Spotkania z funkcjonariuszami policji
 • Kształtowanie właściwego zachowania w drodze do i ze szkoły (regulamin dowozu, kodeks drogowy)
 • Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego w celu uzyskania karty rowerowej

 

 • Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów pracowni
 • Zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku pożaru – próbny alarm przeciwpożarowy
 • Prowadzenie dyżurów nauczycieli

 

 • Pielęgniarka szkolna
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

 

 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny
 • Pracownicy administracji i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

 

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1. Pogłębianie wiedzy o najbliższej okolicy i ojczyźnie

 

 

 

2. Kształtowanie pozytywnych związków emocjonalnych ze środowiskiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rola tradycji i zwyczajów

 

 

 

 

4. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą

 

 

 

 • Organizacja konkursów, rajdów, wycieczek
 • Udział w różnych imprezach środowiskowych

 

 

 

 • Współpraca z Biblioteką Publiczną, Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przedszkolem, KGW
 • Dbanie o miejsca pamięci naszych przodków i ich dorobek
 • W trakcie lekcji wychowawczych, przedmiotowych

(przedmioty humanistyczne), wycieczek do historycznych miejsc, udziału w obchodach świąt i uroczystości przeprowadzanie przez uczniów samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych przez odwołanie się do sylwetek wybitnych Polaków i ważnych  dla narodu wydarzeń

 

 • Udział w imprezach, festynach, konkursach
 • Kultywowanie  spotkań z działaczami organizacji lokalnych

 

 

 • Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
 • Udział rodziców w lekcjach otwartych,  zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych
 • Uczestnictwo w działalności Rady Rodziców
 • Organizowanie imprez środowiskowych otwartych

 

 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas

 

 

 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas

 

 

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Pedagog szkolny

 

 

Tryb postępowania w trudnych sytuacjach

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26.10. 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982r. nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz. 109 oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą).
 2. Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29. 07. 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179, poz. 1485 z p. zm., Dz. U. 2006r. nr 7, poz. 47 i 48, Dz. U. 2006r. nr 66, poz. 469, nr. 120, poz. 826).
 4. Ustawa z dnia 6.04.1990r. o Policji (Dz. U. nr 30 poz.179 z p. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z p. zm.).
 6. Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z p. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.01.2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz. 226).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 poz. 69).

 

 

SPIS PROCEDUR:

 • Wewnątrzszkolna procedura zapewniające bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń wagaruje.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest podejrzany o kradzież.
 • Wewnątrzszkolna procedura zapewnienia opieki w przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
 • Wewnątrzszkolna procedura na wypadek pojawienia się rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Wewnątrzszkolna procedura działań interwencyjnych w ramach procedury Niebieska Karta.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku występowania w szkole aktu lub aktów agresji
  i przemocy, w tym cyberprzemocy (uczeń- uczeń, uczeń – nauczyciel).
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku licznych nieobecności, spóźnień, wagarów.
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania po wypadku zaistniałym na terenie szkoły.

 

 

 

 

 


I. Procedury zapewniające bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole.

 1.                              1.            Szkoła jest zamykana na czas trwania zajęć lekcyjnych celem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
 2.                              2.            Instalacja systemu monitoringu wizyjnego. Nadzorem kamer CCTV objęte jest frontowe wejście do budynku szkoły, wejście od strony boiska, boisko szkolne oraz korytarz dolny.
 3.                              3.            Szkoła przechowuje nośnik obrazu 30 dni.
 4.                              4.            Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystane na wniosek policji, dyrektora, nauczycieli, pracowników szkoły lub rodziców w przypadku wyjaśnienia zdarzeń zaistniałych w obrębie monitorowanych obszarów.
 5.                              5.            O zaistniałych sytuacjach wymagających wyjaśnienia zainteresowani zgłaszają wychowawcom lub bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
 6.                              6.            W przypadku stwierdzenia uchybień zachowania ucznia naszej szkoły na podstawie odczytu z monitoringu dyrektor lub rada pedagogiczna może wyciągnąć następujące konsekwencje wobec winnego w następujących formach: powiadomienie rodziców, punkty ujemne z zachowania, zawiadomienie policji, obniżenie oceny zachowania. 

 

 1.        II.       Procedury postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów.
  1.                              1.            Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
  2.                             2.            Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.
  3.                             3.            Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności.
  4.                             4.            Jeżeli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, dyrektor szkoły pisemnie wzywa rodziców na rozmowę. W rozmowie uczestniczy wychowawca i dyrektor oraz uczeń. Podczas rozmowy zobowiązuje się ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców do nadzoru nad dzieckiem.
  5.                             5.            W przypadku braku efektów powyższych działań dyrektor szkoły zawiadamia policję lub Sąd Rodzinny.

 

 

 

 1. III.            Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
  1.                             1.            Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
  2.                             2.            Wychowawca przekazuje uzyskaną informację oraz dyrektorowi.
  3.                             3.            Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Podczas rozmowy zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
  4.                             4.            Wychowawca sporządza notatkę z przeprowadzonych czynności i umieszcza ją w dokumentacji zespołu wychowawczego.
  5.                             5.            Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
  6.                             6.            Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

 1. IV.            W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:
  1.                             1.            Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
  2.                             2.            Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły.
  3.                             3.            Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
  4.                             4.            Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
  5.                             5.            Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  6.                             6.            Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
  7.                             7.            Jeżeli uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.
  8.                             8.            Z przeprowadzonych działań wychowawca sporządzają notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.

 

 1.   V.            W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
  1.                             1.            Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do czasu przyjazdu policji próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych), ustalić do kogo znaleziona substancja należy.
  2.                             2.            Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
  3.                             3.            Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
  4.                             4.            Zaistniałe zdarzenie zostaje odnotowane w dokumentacji zespołu wychowawczego.

 

 1. VI.            W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
  1.                             1.            Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.
  2.                             2.            Wychowawca w obecności innej osoby (np. dyrektora, innego nauczyciela) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonywać przeszukiwania - jest to czynność policji.
  3.                             3.            O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
  4.                             4.            W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia nauczycielowi przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję.
  5.                             5.            Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.
  6.                             6.            Ze zdarzenia wychowawca sporządza możliwie dokładną notatkę, która będzie znajdować się w dokumentacji zespołu wychowawczego.

 

 1. VII.            W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń wagaruje powinien podjąć następujące kroki:
  1.                             1.             Zaznaczyć nieobecność w dzienniku lekcyjnym.
  2.                             2.             Przekazać informację wychowawcy klasie i/lub dyrektorowi.
  3.                             3.             Wychowawca lub dyrektor informuje telefonicznie rodziców/opiekunów o nieobecności dziecka na lekcjach.
  4.                             4.             Wychowawca lub dyrektor szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę profilaktyczno - wychowawczą.
  5.                             5.             Jeśli wagary powtarzają się, wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem (obecny przy rozmowie może dyrektor szkoły). Wychowawca zobowiązuje ucznia do poprawy zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
  6.                             6.             Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sad rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji.

Ustalenia:

 1.                             7.             Jeżeli uczeń w czasie lekcji bierze udział w zawodach, konkursach, rajdach itp., odbywających się na terenie szkoły, jak i poza nią, jest traktowany jako obecny na lekcji.
 2.                             8.             Nauczyciel, organizator /opiekun zawodów, konkursów, rajdów, itp. jest obowiązany do pozostawienia pisemnej informacji zawierającej wykaz uczniów, nazwę formy, czas i miejsce.

 

 

 1. VIII.            Postępowanie w przypadku gdy uczeń jest podejrzany o kradzież:
  1.                             1.            Każdy pracownik, który podejrzewa lub jest poinformowany o tym, że uczeń dopuścił się kradzieży, natychmiast reaguje i powiadamia o tym wychowawcę lub dyrektora.
  2.                             2.            Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy lub innego pracownika żąda aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą.
  3.                             3.            Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukiwania odzieży ani tornistra ucznia. Może to zrobić wyłącznie policja.
  4.                             4.            Wychowawca szkoły lub dyrektor powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego wstawienia się do szkoły.
  5.                             5.            Jeżeli uczeń wyda dobrowolnie skradzioną rzecz, wychowawca klasy próbuje ustalić, w jaki sposób i komu uczeń skradł poszukiwaną rzecz i z ustaleń tych sporządza dokładną notatkę.
  6.                             6.            W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi szkoły skradzionej rzeczy - dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia. Jeśli policja znajdzie u ucznia skradzioną rzecz - zabiera ją oraz przejmuje dalsze postępowanie w tej sprawie.
  7.                             7.            Ze zdarzenia wychowawca sporządza możliwie dokładną notatkę, która będzie znajdować się w dokumentacji zespołu wychowawczego.

Metody współpracy szkoły z Policją.

W ramach pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła prowadzi systematyczną współpracę z policją w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy są:

 • z ramienia szkoły – przewodniczący zespołu wychowawczego,
 • z ramienia policji - dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.

Współpraca w/w osób polega na:

 • systematycznym komunikowaniu się ze sobą,
 • bieżącej wymianie informacji,
 • rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i dobrem uczniów szkoły.

W ramach współpracy szkoły z policją dyrektor lub przewodniczący zespołu wychowawczego :

 • ustala zasady współpracy,
 • organizuje w razie potrzeby spotkania nauczycieli i dyrekcji ze specjalistą ds. nieletnich oraz dzielnicowym (np. prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii, wychowanie w trzeźwości itp.),
 • informuje policję o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona przestępstwa oraz zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, uczniów także o przejawach demoralizacji uczniów szkoły,
 • organizuje na terenie szkoły, we współpracy z policją, przedsięwzięcia adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 1. IX.                Wewnątrzszkolna procedura zapewnienia opieki w przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
  1.  Nauczyciel pozostaje z dzieckiem na terenie szkoły.
  2. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
  3. W razie braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi nauczyciel dzwoni do osób upoważnionych do odebrania dziecka ze świetlicy. W przypadku braku kontaktu wychowawca czeka z dzieckiem terenie szkoły.
  4. W sytuacji braku informacji i kontaktu z wyżej wymienionymi osobami, wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, który wyznacza pracownika pedagogicznego do opieki nad dzieckiem i podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
  5. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.

 

 1.   X.            Wewnątrzszkolna procedura na wypadek pojawienia się rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
  1. Wychowawca informuje rodzica/opiekuna prawnego o odmowie wydania dziecka.
  2. W sytuacji agresywnego zachowania lub konfliktu może zostać wezwana policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
  3. Wychowawca informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

 

 

 

XI. Wewnątrzszkolna procedura działań interwencyjnych w ramach procedury Niebieska Karta.

 

 1.  „Niebieską Kartę” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy (decyzję
  o założeniu „Niebieskiej Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym szkoły).
 2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby,
  co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 3. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego ucznia, czynności podejmowane
  i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
 4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.
 5. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga szkolnego, wychowawcy lub dyrektora szkoły. 
 6. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”.
 7. W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
 8. Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
  w rodzinie.
  1. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” szkoła przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego
   do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w terminie nie później niż 7 dni od wszczęcia procedury.

 

XII. Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku występowania w szkole aktu lub aktów agresji
i przemocy, w tym cyberprzemocy (uczeń- uczeń, uczeń – nauczyciel).

1. Nauczyciel przyjmuje informację o zaistniałym akcie agresji/ przemocy, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków,  w razie potrzeby prowadzi do pielęgniarki szkolnej, klasę zostawiając pod opieką innego nauczyciela lub pracownika administracji.

2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy lub/i dyrektora/ wicedyrektora szkoły
i niezwłocznie wraca na zajęcia.

3.Wychowawca informuje o zdarzeniu pedagoga  lub/i dyrektora/wicedyrektora szkoły, o ile nie zrobił tego nauczyciel.

4. Jeżeli stan ucznia/nauczyciela wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i/lub życia, dyrektor/wicedyrektor lub pedagog wzywa lekarza.

5. Jeżeli akt agresji/przemocy ma znamiona lub czynu karalnego, dyrektor wzywa policję i następnie wdrażana jest procedura przewidziana dla takiej sytuacji.

6. Jeżeli akt agresji/ przemocy nie ma powyższego charakteru, wychowawca klasy lub/i pedagog przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym ( gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość), dbając
o dyskrecję , oraz rozmawiają ze sprawcą/sprawcami oraz ewentualnymi świadkami.

7.  Wychowawca klasy lub pedagog zawiadamia lub/i wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych pokrzywdzonego i sprawcy.

8. Jeśli rodzic/ opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się działania wobec sprawcy (takie jak: rozmowy
z wychowawcą i pedagogiem, monitoring zachowania prowadzony przez wychowawcę i zespół klasowy, kary rodzicielskie i statutowe – nagana, obniżenie oceny zachowania), wobec poszkodowanego ( np.: rozmowy
z wychowawcą i pedagogiem) oraz świadków.

9. Jeśli rodzic/ opiekunowie prawni nieletniego sprawcy nie współpracują ze szkołą lub podjęte działania są nieskuteczne, a akty agresji/przemocy są częste, dyrektor zawiadamia policję (sekcję do spraw nieletnich) lub/i Sąd Rodzinny- Wydział dla  Nieletnich.

10. W przypadku gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, dyrektor po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ rodzica ( opiekuna prawnego) ucznia poszkodowanego o możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję.

 

XIII. Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku licznych nieobecności, spóźnień, wagarów.

1. Wychowawca prowadzi indywidualne rozmowy z uczniem.

2. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami, informuje o frekwencji ( wpis do zeszytu kontaktowego, kontakt telefoniczny).

3. Wychowawca zobowiązuje rodzica do informowania szkoły o przyczynie nieobecności dziecka w szkole, jeżeli nieobecność trwa powyżej 1 tygodnia.

4. W przypadku nieterminowego usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców, wychowawca kontaktuje się telefonicznie lub dokonuje wpisu do zeszytu kontaktowego z informacja o frekwencji ucznia.

5. Wychowawca wzywa rodzica do szkoły w celu  podjęcia wspólnej  decyzji.

6. Uczeń zostaje objęty opieką psychologiczno- pedagogiczną, dokonuje monitorowania obecności na zajęciach.

7. W przypadku dalszej nieobecności ucznia i braku kontaktu z rodzicami wychowawca ustala termin wizyty rodzica
w szkole (list polecony).

8. W przypadku nieuzasadnionej ciągłe  nieobecności ucznia trwającej cztery  tygodnie i braku kontaktu
z rodzicem/opiekunem prawnym, wychowawca wysyła do rodziców/opiekunów prawnych informację
o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

9. Jeżeli w ciągu następnego tygodnia od daty wysłania powiadomienia, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor kieruje do rodziców/opiekunów prawnych upomnienie zawierające stwierdzenie, że ich dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego i istnieje zagrożenie skierowaniem sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

10. Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie przyniosą pozytywnych efektów, sprawa zostaje skierowana do Sądu Rodzinnego – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

XIV. Wewnątrzszkolna procedura postępowania po wypadku zaistniałym na terenie szkoły.

1. Osoba dorosła będąca świadkiem wypadku otacza  opieką poszkodowane dziecko i izoluje go od rówieśników.

2. Nauczyciel/wychowawca/ higienistka szkolna/pracownik szkoły udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

3. Wychowawca lub nauczyciel obecny przy wypadku przeprowadza  rozmowę wstępną z poszkodowanym oraz ewentualnymi świadkami wypadku.

4. Wychowawca lub nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu.

5. Wychowawca lub nauczyciel informuje rodziców o wypadku.

6. Wychowawca lub nauczyciel w razie potrzeby za zgodą rodziców wzywa pogotowie ratunkowe.

7. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, braku kontaktu z rodzicami, dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora wzywa pogotowie ratunkowe i zapewnia dziecku opiekę łącznie z ewentualnym transportem do szpitala.

8. Nauczyciel/ wychowawca zabezpiecza miejsce wypadku i sporządza notatkę powypadkową uwzględniając okoliczności i przebieg wypadku oraz świadków.

9. Nauczyciel/ wychowawca  powiadamia pracownika  BHP przekazując mu notatkę powypadkową oraz dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka.

 

 

 

 

 XIV. Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia.

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych bądź złego samopoczucia ucznia osoba interweniująca zapewnia opiekę uczniowi.

2. W przypadku utrzymującego się złego samopoczucia ucznia nauczyciel/ wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o dolegliwościach dziecka.

3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej do odbioru dziecka.

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę ( odpoczynek w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej).

5. W przypadku nie ustępujących  lub nasilających się dolegliwości pracownik szkoły informuje o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i wzywa pogotowie .

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym i  nie ustępujących  lub nasilających się dolegliwości pracownik szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.

7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym i wezwaniu pogotowia ratunkowego wyznaczony pracownik szkoły przejmuje opiekę nad dzieckiem (podczas transportu karetką do szpitala) do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego do szpitala.

 

POWYŻSZE PROCEDURY OBOWIĄZUJĄ ZARÓWNO NA TERENIE SZKOŁY JAK RÓWNIEŻ  PODCZAS IMPREZ, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SZKOŁA( np.: WYCIECZKI, FESTYNY ).

 

 

 

Metody współpracy szkoły z Policją.

 

W ramach pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła prowadzi systematyczną współpracę z policją w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy są:

 • z ramienia szkoły – przewodniczący zespołu wychowawczego,
 • z ramienia policji - dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.

Współpraca w/w osób polega na:

 • systematycznym komunikowaniu się ze sobą,
 • bieżącej wymianie informacji,
 • rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i dobrem uczniów szkoły.

W ramach współpracy szkoły z policją dyrektor lub przewodniczący zespołu wychowawczego :

 • ustala zasady współpracy,
 • organizuje w razie potrzeby spotkania nauczycieli i dyrekcji ze specjalistą ds. nieletnich oraz dzielnicowym (np. prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii, wychowanie w trzeźwości itp.),
 • informuje policję o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona przestępstwa oraz zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, uczniów także o przejawach demoralizacji uczniów szkoły,
 • organizuje na terenie szkoły, we współpracy z policją, przedsięwzięcia adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

Zasady ewaluacji.

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach wykorzystywane są następujące sposoby i środki ewaluacji takie jak:

 • obserwacja zachowania uczniów,
 • obserwacja postępu w zachowaniu i nauce,
 • ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich,
 • ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach,
 • frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów),
 • wyniki ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców (ankieta, rozmowa),
 • ocena samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad).

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Program wychowawczy jest autonomiczną częścią działalności szkoły.

2. Plany działań wychowawczych poszczególnych klas są załącznikami niniejszego programu.

3. Z treścią programu wychowawczego szkoły zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.

4. Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

5. Projekt programu przygotowuje Rada Pedagogiczna.

6. Zmiany w programie wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców.

7. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem szkoły.