aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Informator » Projekty Unijne

Zdobyte dotacje unijne i krajowe

Środki unijne

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed Gminą Psary nowe perspektywy finansowania projektów ważnych dla lokalnej społeczności. Gmina wykorzystuje środki unijne na sfinansowanie dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, a także na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa nowych placów zabaw czy boisk sportowych. Według stanu na 31 października 2017 roku dofinansowanie ze środków unijnych otrzymały 100 projektów, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 26.300.173,01 zł. 30 739 144,91 zł Dynamiczny wzrost liczby realizowanych projektów unijnych nastąpił począwszy od 2011 roku. W latach 2011-2015 dofinansowanie ze środków unijnych otrzymało 66 projektów na kwotę 18.328.824,92 zł, podczas gdy w latach 2007-2010 było to 26 projektów na kwotę 7.087.430,12 zł. W tzw. nowej perspektywie finansowej udało się już zagwarantować dotację 5.322.889,87 zł na 8 projektów. Dotacje unijne pozwalają na szeroki i przyspieszony rozwój społeczno-ekonomiczny gminy.

 

Środki krajowe

Ważnym dopełnieniem działań podejmowanych przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, są projekty realizowane w ramach programów krajowych, finansowanych z budżetu państwa lub przez samorząd województwa. W latach 2011-2017 z programów krajowych realizowane są ogółem 24 projekty, dla których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 6 934267,31 zł

 

Wszystkim realizowanym przedsięwzięciom przyświeca wspólny cel

"Rozwój społeczno-gospodarczy gminy i stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług publicznych, możliwości wypoczynku, kształcenia, dostępu do informacji i kultury na wysokim poziomie".

Gmina Psary korzysta z następujących programów pomocowych:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - PROW (plik PDF)

  Dofinansowanie z PROW dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 39 projektów, których łączna wartość wynosi 16.989.722,40 zł, natomiast kwota dofinansowania 7.477.713,00 zł. Beneficjentem środków z PROW jest także Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, Gminna Biblioteka Publiczna i Zakład Gospodarki Komunalnej.

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - POKL
  (plik PDF)

  Z Programu korzystają gminne szkoły i przedszkola, a także Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Łączna wartość dofinansowania do realizowanych projektów to 4.775.936,46 zł.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2007-2013 Gmina Psary pozyskała łącznie 3.488.843,96 zł na dofinansowanie siedmiu projektów.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2014-2020 Gmina Psary pozyskała łącznie 5.322.889,87 na dofinansowanie 8 projektów.

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  zestawienie projektów - POIG (plik PDF)

  W ramach POIG Gmina Psary pozyskała 836.724,00 zł na realizację projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”.

 • Wymiana Międzynarodowa
  zestawienie projektów - Komisja Europejska
  (plik PDF)

  W ramach programu realizowane są projekty mobilności i wymiany międzynarodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gimnazjaliści byli już w Rosji, Grecji, Węgrzech i na Sycylii. Szkoła podstawowa w Strzyżowicach współpracuje natomiast ze szkołami z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

 • Programy krajowe
  zestawienie projektów - programy krajowe
  (plik PDF)

  W ramach programów krajowych realizowane są projekty przebudowy dróg gminnych, budowa obiektów sportowych czy placów zabaw. Łączna wartość 24 projektów wyniosła 16.2265304,23 zł, a dofinansowanie 6.934267,31 zł.