Żłobek tańszy dla wszystkich

W związku z obniżeniem miesięcznych opłat dla 16 rodziców dzieci do 3 roku życia biorących udział w projekcie, Rada Gminy Psary podjęła uchwałę obniżającą czesne dla wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do placówki.

Otrzymanie wsparcia w ramach projektu „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego” pozwoliło na pokrycie kosztów związanych z bieżącą opieką nad dziećmi do lat 3 dla grupy 16 rodziców objętych projektem, czego skutkiem było obniżenie miesięcznych opłat związanych z pobytem ich dzieci w żłobku. W zaistniałej sytuacji na wniosek wójta radni podjęli uchwałę i dostosowali wysokość czesnego jakie obowiązuje wszystkie uczęszczające do placówki dzieci do poziomu opłat ponoszonych przez rodziców dzieci biorących udział w projekcie. Z ulgi skorzystają rodzice dzieci, które są już wychowankami żłobka w okresie od lipca do grudnia, jak również rodzice nowej grupy w miesiącach od września do grudnia.

Obniżenie opłat czesnego z 400 zł do 156 zł to nie jedyna korzyść wynikająca z udziału w projekcie, w ramach pozyskanych środków doposażone w sprzęty zostały sale zabaw, pojawiły się nowe zabawki i pomoce edukacyjne oraz zainstalowano dodatkowe wyposażenie placu zabaw.