Wsparcie finansowe dla żłobka w Psarach

Koncepcja godzenia życia zawodowego i prywatnego to działania ukierunkowane na wypracowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym. Wspierając procesy adaptacyjne rodziców dzieci w tym względzie, Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 1 stycznia  2018 roku - RPO WSL 2014-2020

Należy podkreślić, iż projekt w swoim założeniu był realizowany od listopada ub.r. kiedy to zgłoszono żłobek do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz rozpoczęto rekrutację dzieci do placówki. Wsparcie otrzymywane z projektu to m.in. bieżąca opieka nad dziećmi do lat 3 realizowana od 1 stycznia 2020 r., wyżywienie dla 16 dzieci w okresie 12 miesięcy, jak również wyposażenie sal w niezbędne sprzęty, meble, zabawki czy pomoce edukacyjne jak również plac zabaw finansowany w 50% z projektu.
Wsparciem objętych jest 16 rodziców dzieci do lat 3 podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, pracujących lub sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 r.ż jak również osób, które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do 3 r.ż, w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych.

Termin realizacji projektu: 4.11.2019 – 31.12.2020
Wartość dofinansowania: 219 446,15 zł
Wartość całkowita: 249 370,63 zł