IX Sesja Rady Gminy Psary

Psary, dnia 21.05.2019r.


RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Uprzejmie zawiadamiam,
że IX - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 29 maja 2019r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018 przez Wójta Gminy Psary.
7) Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2018.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Psary wotum zaufania.
9) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2018 i przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za 2018r.
10) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2018.
11) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary za rok 2018.
12) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary.
13) Debata w przedmiocie wykonania budżetu.
14) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za rok 2018.
b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
c) Przyjęcia informacji Komisji Statutowej o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
d) Udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Będzin w roku 2019 dla zadania inwestycyjnego: "Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie".
e) Zmian w budżecie gminy na 2019r.
f) Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary wraz z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
g) Ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na działce ozn. nr 248/1 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.
h) Ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na działce ozn. nr 248/2 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.
i) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.
j) Przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
15) Interpelacje i zapytania.
16) Wolne wnioski.
17) Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy. Utrwalenie wizerunku Pana/Pani osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Psary.
10. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.