Wymiana źródeł ciepła w gminie Psary

Programy

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”.

W dniu 14 września 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego podpisał z gminą umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania.
Program jest realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Okres realizacji projektu: 30.06.2017 r.- 31.12.2020 r.

Wartość projektu ogółem: 2 645 407,71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 560 143,70 zł

W ramach projektu piece węglowe zostaną wymienione na nowoczesne kotły gazowe lub kotły na biomasę, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Psary. Dzięki projektowi zostaną ograniczone straty energii podczas ogrzewania, a co za tym idzie obniży się jego koszt. Zostanie również zwiększona produkcja energii z instalacji odnawialnych źródeł energii. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim będzie redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy komfortu życia Mieszkańców.