Gmina Psary zdobyła kolejne dofinansowanie do modernizacji byłej szkoły w Goląszy Górnej

Projekt dotyczący remontu byłej szkoły w Goląszy Górnej otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. To już kolejna zdobyta przez psarski samorząd dotacja na modernizację tego budynku. Łącznie ich wartość sięga 1,6 mln zł.

W październiku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się projekt, który zakłada remont i wyposażenie byłej szkoły w Goląszy Górnej oraz zagospodarowanie terenu wokół. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie zmiana sposobu użytkowania obiektu. Zostanie on przeznaczony na cele społeczne – utworzenie klubu aktywnego mieszkańca, w którym będzie działał klub seniora i bawialnia dla dzieci. Szacunkowa wartość prac wyniesie 1 294 182,68 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 547 589,16 zł.

W budynku będą równocześnie realizowane dwa inne projekty. Pierwszy z nich dotyczy utworzenia mieszkania chronionego i obejmuje dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Kolejny projekt dotyczy termomodernizacji i zakłada remont dachu, wymianę okien i drzwi, wykończenie elewacji zewnętrznej i odtworzenie odgromienia. W budynku zostaną wymienione instalacje, a piec na paliwo stałe zostanie zastąpiony kotłem gazowym. Planowany jest również montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wszystkie prace zostaną zakończone do końca 2021 r., a ich łączny koszt wyniesie około 3 mln zł, z czego aż 1,6 mln zł stanowią pozyskane dotacje.