Gmina Psary zdobyła kolejne dofinansowanie do modernizacji byłej szkoły w Goląszy Górnej

fundusze logaProjekt dotyczący remontu byłej szkoły w Goląszy Górnej otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. To już kolejna zdobyta przez psarski samorząd dotacja na modernizację tego budynku.

 
W październiku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się projekt, który zakłada remont i wyposażenie budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej oraz zagospodarowanie terenu wokół.
Celem projektu jest nadanie nowych funkcji zdegradowanemu budynkowi oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym: wymiana, remont instalacji elektrycznej, okablowania, włączników i gniazd, instalacja kanalizacji, remont sanitariatów, prace dotyczące zagospodarowania terenu przy budynku, wykonanie przyłączy wody oraz kanalizacji, a także wyposażenie budynku w niezbędne środki trwałe.
Dzięki tej inwestycji możliwa będzie zmiana sposobu użytkowania obiektu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność – utworzenie klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci. Działania realizowane w wyremontowanym budynku będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji potrzeby społeczno-gospodarcze, w tym wysoki poziom bezrobocia, niską aktywność społeczną i obywatelską, wykluczenie społeczne osób starszych, brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, braku odpowiedniego miejsca, obiektu przygotowanego na rzecz integracji mieszkańców.
Planowane efekty projektu:
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1,
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją – 1335 osób,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0.04622 ha.

Tytuł projektu: Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania
Nazwa Beneficjenta: Gmina Psary
Okres realizacji projektu: 2016.02.25 – 2021.12.31
Całkowita wartość Inwestycji: 1 294 182,68 zł
Dofinansowanie RPO WSL: 547 589,16 zł.

W budynku będą równocześnie realizowane dwa inne projekty. Pierwszy z nich dotyczy utworzenia mieszkania chronionego i obejmuje dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
Kolejny projekt dotyczy termomodernizacji i zakłada remont dachu, wymianę okien i drzwi, wykończenie elewacji zewnętrznej i odtworzenie odgromienia. W budynku zostaną wymienione instalacje, a piec na paliwo stałe zostanie zastąpiony kotłem gazowym. Planowany jest również montaż instalacji fotowoltaicznej.
Wszystkie prace zostaną zakończone do końca 2021 r., a ich łączny koszt wyniesie około 3 mln zł, z czego aż 1,6 mln zł stanowią pozyskane dotacje.