Stypendium Sportowe Wójta Gminy Psary

Informujemy, że do 10 grudnia w Urzędzie Gminy Psary przyjmowane są zgłoszenia do Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary.

Przypominamy, że stypendium może być przyznawane zawodnikowi w sporcie indywidualnym i zespołowym, który osiągnął wysoki wynik sportowy w okresie do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i spełnia jeden z poniższych warunków:
a) zdobył co najmniej 3 miejsce w zawodach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej lub wojewódzkiej,
b) został powołany do ogólnopolskiej lub wojewódzkiej kadry w swojej dyscyplinie sportu,
c) reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy, świata lub na igrzyskach olimpijskich.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a) właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
b) trener lub instruktor,
c) zainteresowany zawodnik.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są na udostępnionym poniżej druku wniosku, do którego należy dołączyć:
a) krótką charakterystykę zawodnika,
c) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata,
d) oświadczenie kandydata, że jest mieszkańcem gminy Psary,
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk udostępniamy poniżej).

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane jest kwartalnie. Wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnięć kandydatów do stypendium, bez względu na uprawianą dyscyplinę sportu. Kwartalna wysokość stypendium wynosi:
a) 500 zł za zajęcie I – III miejsca na zawodach międzynarodowych,
b) 400 zł za zajęcie I – III miejsca na zawodach ogólnopolskich,
c) 300 zł za zajęcie I – III miejsca na zawodach wojewódzkich,
d) 400 zł za reprezentację Polski w mistrzostwach Europy, świata lub na igrzyskach olimpijskich,
e) 300 zł za powołanie do ogólnopolskiej lub wojewódzkiej kadry w swojej dyscyplinie sportu.

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych