Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki na 2019 rok

Od 17 do 28 września w gminie Psary odbywały się zebrania wiejskie, na których podzielono środki z przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki jest odpowiednikiem realizowanego w miastach budżetu obywatelskiego. Pieniądze z funduszu można przeznaczyć na realizację zadań, które będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

W Psarach od 2009 r. są wydzielane pieniądze w budżecie gminy, dzięki którym mieszkańcy mają możliwość samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu. Co roku wyliczane są środki jakie przysługują poszczególnym sołectwom na podstawie wzoru zgodnego z ustawą o funduszu sołeckim. Informacja o ich wysokości przekazywana jest sołtysom do 31 lipca. Do 30 września sołtys zwołuje zebranie, podczas którego mieszkańcy decydują na co je wydać. Informacje o tym kto może wziąć udział w zebraniu i jakie warunki muszą zostać zapewnione, by decyzje były ważne są określone w statucie sołectwa. Propozycje na co zostaną wydane pieniądze mogą złożyć sołtys, rada sołecka oraz 15 dorosłych mieszkańców sołectwa.

Aby wniosek mógł być zrealizowany musi spełniać trzy warunki. Przedsięwzięcia muszą się mieścić w katalogu zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju i służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Kiedy mieszkańcy ustalą, na co przeznaczyć pieniądze, sołtys składa wniosek do wójta. Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać wykaz przedsięwzięć do realizacji, oszacowanie ich kosztów oraz uzasadnienie, w jaki sposób propozycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Wniosek musi być złożony do 30 września każdego roku i zostaje wprowadzony do budżetu gminy na rok następny. Gmina, która wyodrębni w swoim budżecie fundusz sołecki i przeznaczy środki na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, może ubiegać się o zwrot z budżetu państwa, wynoszący nawet 35% poniesionych wydatków.

W tym roku w gminie Psary było do podziału 333 668,76 zł. Mieszkańcy zdecydowali, że środki zostaną przeznaczone na poniższe zadania:
• w Brzękowicach kwotę 24 681,46 zł na remont i doposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbiu, doposażenie jednostki OSP w Dąbiu, remont i doposażenie Klubu Sportowego Gminy Psary oraz doposażenie GOK z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW Dąbie,
• w Dąbiu kwotę 27 496,01 zł na remont oświetlenia w szkole podstawowej, doposażenie Klubu Sportowego Gminy Psary, doposażenie GOK z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW Dąbie oraz doposażenie OSP Dąbie,
• w Goląszy kwotę 31 284,83 zł na doposażenie budynku remizy OSP, w tym zakup krzeseł, stołów, doposażenie kuchni m.in. w stoły gastronomiczne, telewizor, rzutnik i ekran oraz zakup wyposażenia i umundurowania dla strażaków OSP Goląsza-Brzękowice.
• w Górze Siewierskiej kwotę 36 084 zł na zakup strojów galowych dla orkiestry dętej oraz doposażenie pomieszczeń remizy OSP Góra Siewierska,
• w Gródkowie kwotę 36 084 zł na dofinansowanie szkoły podstawowej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,
• w Malinowcach kwotę 33 702,46 zł na wykonanie projektu technicznego i modernizację nawierzchni placów zabaw na ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej oraz zakup mikrofonu przenośnego,
• w Preczowie kwotę 36 084 zł na doposażenie świetlicy w ośrodku kultury, w tym m.in. zakup zastawy stołowej, kuchni gazowej i wyparzarki do naczyń, zakup strojów dla zespołu „Od Do” oraz doposażenie Klubu Sportowego Preczów,
• w Psarach kwotę 36 084 zł na zakup samochodu strażackiego,
• w Sarnowie kwotę 36 084 zł na zakup kosiarki dla Klubu Sportowego Sarnów oraz doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
• w Strzyżowicach kwotę 36 084 zł na remont wewnętrzny szkoły i doposażenie pracowni.