Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów

Informujemy, że do 15 października w Urzędzie Gminy Psary przyjmowane są zgłoszenia do Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów.

 

Przypominamy, że stypendium może być przyznane studentom studiów wyższych, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 25 roku życia. Stypendium przyznawane jest w dziedzinie nauki oraz w dziedzinie kultury i sztuki.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy lub zdobył nagrodę w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie na pracę naukową albo jest autorem znaczącej publikacji naukowej albo uzyskał w danym roku akademickim międzynarodowy certyfikat potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka obcego (np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język niemiecki: Goethe Certyfikat B1 lub CI),
b) swoje umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi umiejętnościami w pracy w konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo - badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi,
c) legitymuje się średnią ocen co najmniej 4,5, liczoną jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w danym roku studiów.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) uzyskał tytuł laureata albo zdobył co najmniej 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo odniósł sukces artystyczny rangi co najmniej ogólnopolskiej,
b) swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził w trakcie studiów wysokimi wynikami z przedmiotów artystycznych lub innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich i wojewódzkich albo jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców gminy Psary,
c) legitymuje się średnią ocen co najmniej 4,0, liczoną jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w danym roku studiów”

Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:
a) zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny,
b) dyrektorzy placówek kulturalnych,
c) rektorzy, dziekani, rady wydziałów wyższych uczelni.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są na udostępnionym poniżej druku wniosku, do którego należy dołączyć:

a) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok akademicki,
b) wypis z indeksu wraz z wpisem o zaliczeniu mijającego semestru,
c) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata,
d) oświadczenie, że osoba starająca się o stypendium jest mieszkańcem gminy Psary,
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk udostępniamy poniżej).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Urząd Gminy Psary do 15 października. Wnioski rozpatrywane będą między 16 a 30 października.

Przypominamy, że stypendium przyznawane jest studentom na jeden rok akademicki i wypłacane jest ono w dwóch równych częściach: do 31 grudnia w roku, w którym przyznano stypendium oraz do 30 czerwca roku następnego.

Wniosek

Klauzula RODO