Trwają prace nad projektem oczyszczalni ścieków w Psarach

Budowa oczyszczalni ścieków to ogromne przedsięwzięcie finansowe i budowlane. Na każdym etapie realizacji wymaga od projektantów i wykonawców profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Dlatego też Gmina Psary odstąpiła od umowy w zakresie wykonania projektu budowy gminnej oczyszczalni ścieków przez firmę IGI Aqua sp. z o.o. z Warszawy, która nie wykonała w terminie dokumentacji budowlanej oczyszczalni.

W październiku 2016 r. firma IGI Aqua wyłoniona została w drodze przetargu. Jej projektanci mieli opracować wstępną koncepcję oczyszczalni ścieków, która będzie się znajdować w pobliżu cmentarza parafialnego w Psarach. Firma miała też za zadanie uzyskać pozwolenie wodno-prawne i decyzję środowiskową, opracować projekt budowlany wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, wykonać branżowe projekty wykonawcze i kosztorysy, a finalnie uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji.

Niestety, firma nie wywiązała się z powierzonych jej zadań. Gmina Psary odstąpiła w związku z tym od umowy i obciążyła projektanta oczyszczalni karami umownymi. Projektanci z IGI Aqua Sp. z o.o. nie wykonali w terminie kompletnego projektu budowlanego zawierającego niezbędne uzgodnienia i opinie, nie uzyskali pozwolenia wodno-prawnego, ani też ostatecznej decyzji środowiskowej, które to dokumenty są niezbędne do wydania pozwolenia na budowę. Wykonawca nie przekazał również wszystkich projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja została przygotowana po terminie umownym, a przy tym zawierała wiele braków i wad.


Jednym z podstawowych zarzutów wobec projektu był fakt, iż nie spełniał on wymogów pod kątem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca posłużył się w dokumentacji technologią objętą ochroną patentową, do której wyłączne prawo do stosowania ma BIOPAX-WBWW Sp. z o.o., spółka powiązana z IGI Aqua Sp. z o.o. Gmina Psary, jako przyszły Inwestor budowy oczyszczalni ścieków w Psarach, nie mogła dopuścić, aby projekt budowlany stanowiący w przyszłości podstawę do ogłoszenia przetargu na budowę oczyszczalni, został przygotowany w sposób ograniczający uczciwą konkurencję. Wadliwy opis przedmiotu zamówienia mógłby w przyszłości spowodować poważne konsekwencje dla gminy, w postaci korekt finansowych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Podjęto zatem decyzję o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy.

Niezwłocznie po odstąpieniu od umowy z firmą IGI Aqua Sp. z o.o., Gmina Psary przystąpiła do przygotowania ponownego postępowania przetargowego w celu wyłonienie nowego Wykonawcy projektu budowlanego gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach. Przetarg został ogłoszony w dniu 18.07.2018 r., a otwarcie ofert zaplanowano na 21.08.2018 r.


Zgodnie z założeniami przetargu, dokumentacja projektowa zostanie opracowana w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy na realizację zamówienia. Jej zakres nie uległ zmianie względem pierwotnych założeń. Oczyszczalnia ma powstać przy ulicy Granicznej w Psarach i docelowo będzie oczyszczać ścieki z terenów całej Gminy Psary.

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania odpowiednich urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków w taki sposób i o takich parametrach, że będą umożliwiały prawidłowe funkcjonowanie całej oczyszczalni zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi dla tego typu instalacji. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych jednakże, podobnie jak w poprzednim przetargu, wykluczone jest zastosowanie rozwiązań opatentowanych lub wskazujących, iż mogą być dostarczane tylko przez jednego producenta.