W Sarnowie i Preczowie zostanie ograniczony ruch drogowy dla samochodów ciężarowych

W związku ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych w Sarnowie i Preczowie, który powoduje uciążliwości dla mieszkańców, w Urzędzie Gminy w Psarach, z inicjatywy wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia, radnych i sołtysów Sarnowa i Preczowa odbyły się spotkania dotyczące ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych na drogach powiatowych w tych sołectwach.

W spotkaniach, oprócz przedstawicieli Urzędu Gminy Psary, radnych i sołtysów uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Ustalono, że wzmożony ruch tranzytowy samochodów ciężarowych w znacznym stopniu wynika ze skracania trasy przejazdu i omijania skrzyżowań z sygnalizacją świetlną przez kierowców. W związku z powyższym konieczna będzie zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych w Sarnowie i Preczowie, polegająca na ograniczeniu tonażu samochodów ciężarowych. Wspomniane zmiany nie będą dotyczyły dojazdu do odbiorców na terenie tych dwóch sołectw.

Wzmożony ruch odbywa się na drogach powiatowych, dlatego za zaprojektowanie i uzgodnienie zmian organizacji ruchu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg. Policja zadeklarowała częstsze kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych, dotyczących odpowiedniej ładowności i zabezpieczenia przewożonych materiałów w samochodach ciężarowych.