aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

XXXV Sesja Rady Gminy Psary

21.11.2017

                                               Psary,dnia 21.11.2017r.

RADA GMINY PSARY

42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXV - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 30 listopada 2017r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

 

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:                    

1) Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Psary.

4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.

6) Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w gminie Psary w roku szkolnym 2016/2017.

7) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary”.

2. Zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice.

3. Przyjęcia programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

4. Zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.

5. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.

6. Przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Psary na lata 2018-2020.

7. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

8. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

9. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Preczowie stanowiącej własność gminy.

10. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/396/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39.

11. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/397/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2.

12. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/398/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5.

13. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/399/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17.

14. Ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.

15. Ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2018r.

16. Pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Psary poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości.

17. Zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

18. Procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu gminy.

19. Zmian w budżecie gminy na 2017r.

20. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.

8)  Interpelacje i zapytania.

9)  Wolne wnioski

10)  Zakończenie obrad.                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady
Gminy Psary

                                                                                                                              /-/ Jacenty Kubica 

Wróć