aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

XXX Sesja Rady Gminy Psary

08.05.2017

                                                                                                                             Psary,dnia 08.05.2017r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXX - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 15 maja 2017r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie

 

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:                       

1) Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Psary.

4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.

6) Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Psary dotyczących wejścia gminy Psary w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

7) Analiza wykonania budżetu za 2016r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Psary

- Sprawozdanie Wójta Gminy Psary,

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania  

   budżetu,

- Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu

8) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2016 rok.

2. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

3. Wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Psary w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

4. Przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Psary na lata 2017-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”.

5. Nadania nazw ulic w sołectwie Góra Siewierska.

6. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej ozn. Nr 718/6 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Gródków, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

7.  Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości ozn nr działki 1046/6 o powierzchni 0,0667 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Gródków, stanowiącej własność Gminy Psary.

8. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.

10. Zmian w budżecie gminy na 2017r.

11. Zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.

12. Zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.

9)  Interpelacje i zapytania.

10)  Wolne wnioski.

11)  Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary

                                                                                                                                  /-/ Jacenty Kubica 

Wróć