aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

REFORMA OŚWIATY W GMINIE PSARY

24.02.2017

Reforma oświaty przyjęta ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nałożyła na gminę obowiązek dokonania radykalnych zmian w istniejącej obecnie organizacji oświaty na naszym terenie, a przede wszystkim w funkcjonującej sieci szkół i przypisanych do nich obwodach. Najistotniejsze zmiany wprowadzone rządową reformą to:

  • zmiana z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej VI-letniej szkoły podstawowej w VIII-letnią szkołę podstawową,
  • wygaszanie z dniem 1 września 2017 r. , a w konsekwencji likwidacja gimnazjum.

Zgodnie z ustawą gmina mogła podjąć decyzję o likwidacji Gimnazjum w Psarach, przekształceniu tej placówki w szkołę podstawową lub przekształceniu w szkołę ponadpodstawową.

Od początku opracowywania nowej sieci szkół głównym celem władz samorządowych było podjęcie decyzji pozwalających na utrzymanie wszystkich dotychczasowych placówek oświatowych na terenie gminy. Przekształcenie Gimnazjum w Psarach w Szkołę Podstawową w Psarach i uruchomienie naboru do klasy pierwszej już od września bieżącego roku spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonujących od kilkunastu lat obwodach szkolnych. Trzeba było bowiem podzielić 10 sołectw już nie pomiędzy 4 szkoły podstawowe a pięć.

Z uwagi na to, iż wszystkie dzieci urodzone w jednym roczniku na terenie gminy uczyły się w 5 oddziałach, po jednym w szkołach w Dąbiu, Sarnowie i Gródkowie oraz dwóch w szkole w Strzyżowicach, z wyłączeniem lat, w których obowiązek pójścia do klasy I miały dzieci 6 – letnie, zadaniem nowo tworzonych obwodów jest utrzymanie stanu rzeczy, w którym nadal łącznie we wszystkich 5 szkołach dzieci z jednego rocznika uczyć będą się w pięciu oddziałach. Podział miejscowości pomiędzy poszczególne szkoły, musi więc w przyszłości zapewnić w miarę równomierne nasycenie dziećmi wszystkich placówek.

W rezultacie po licznych analizach urodzeń dzieci w poszczególnych miejscowościach, konsultacjach z dyrektorami szkół, Radnymi, a także rodzicami dzieci 7 i 6 -letnich, których wprowadzanie zmiany najbardziej dotyczą, Rada Gminy podjęła uchwałę o planie sieci szkół podstawowych na terenie gminy, który przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły na okres
od 1 września 2017 roku
do 31 sierpnia 2019 roku

1.

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

Dąbie, ul. Pocztowa 39

W całości sołectwa: Brzękowice, Dąbie, Goląsza oraz z sołectwa Góra Siewierska ul. Kościuszki od nr 45 i od nr 88 oraz ulice: 1 Maja, Leśna, Bursztynowa, Złota, Miedziana, Wapienna, Kwarcowa, Gruntowa i z sołectwa Malinowice ulice: Zielona, Brzozowa, Szkolna, Bory, Jasna.

2.

Szkoła Podstawowa
im. Emilii Gierczak w Gródkowie

Gródków, ul. Leśna 2

W całości sołectwo Gródków oraz z sołectwa Psary ulice: Kolejowa, Leśna, Wspólna, Wolności, Irysów

(obwód bez zmian)

3.

Szkoła Podstawowa
im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

Sarnów, ul. Szkolna 5

Sołectwo Sarnów i sołectwo Preczów

(obwód bez zmian)

4.

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Polakowskiego
w Strzyżowicach

Strzyżowice, ul. 1 Maja 17

W całości sołectwo Strzyżowice oraz z sołectwa Góra Siewierska ul. Kościuszki od nr 1do nr 43 i od nr2 do nr 82a oraz ulice: Górna, Ogrodowa, Kochanowskiego, Szopena

5.

Szkoła Podstawowa
w Psarach

Psary, ul. Szkolna 32

Sołectwo Malinowice z wyłączeniem ulic: Zielona, Brzozowa, Szkolna, Bory, Jasna oraz sołectwo Psary z wyłączeniem ulic: Kolejowa, Leśna, Wspólna, Wolności, Irysów

 

Jak wynika z uchwały Rady Gminy największe zmiany dotyczą mieszkańców Psar, którzy do tej pory zależnie od ulicy zamieszkania posyłali swoje pociechy aż do 3 szkół podstawowych: w Gródkowie, Strzyżowicach lub Dąbiu. Od 1 września 2017 roku  szkołą obwodową będzie dla nich szkoła w Psarach, z wyłączeniem ulic tradycyjnie przypisanych do SP Gródków czyli ulic: Kolejowej, Leśnej, Irysów, Wspólnej i Wolności.

Jednym ze skutków reformy oświaty jest także konieczność zapewnienia opieki w placówkach wychowania przedszkolnego  wszystkim chętnym dzieciom w wielu 3 - 5 lat, co w połączeniu z wydłużeniem wieku podjęcia przez dzieci obowiązku szkolnego, tzn. powrotem sześciolatków do przedszkoli powoduje, iż na terenie gminy brakować będzie miejsc w placówkach tego typu.  Stąd też decyzja samorządu o budowie przedszkola  na działce za Ośrodkiem Zdrowia w Psarach. Ponieważ ta lokalizacja znajduje się na pograniczu dwóch sołectw Psar i Malinowic, a w przyszłości przedszkole funkcjonować będzie w zespole szkolno – przedszkolnym ze szkołą w Psarach zdecydowano, aby część Malinowic stanowiła również  obwód szkoły w Psarach.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaprojektowanego już budynku przewidziano na 2017 rok, a jego koncepcja przewiduje dwie kondygnacje nadziemne o łącznej pow. użytkowej około 1400m2. Na piętrze utworzone zostaną sale przedszkolne dla 100 dzieci. Na parterze zaś mieścić się będą pomieszczenia żłobka przeznaczone dla 32 dzieci. Ponieważ ważną sprawą jest dla nas również  zabezpieczenie miejsc pracy dla pracowników obsługi istniejącego gimnazjum dołożymy wszelkich starań, aby osoby te znalazły zatrudnienie w psarskim przedszkolu i żłobku. Dlatego otwarcie tej placówki planuje się już jesienią 2018 roku.

Zmiana obwodu dotyczy także szkoły w Strzyżowicach, a konkretnie mieszkańców Góry Siewierskiej. Chcąc poprawić warunki nauki w tej placówce, która już w chwili obecnej jak na swoje możliwości lokalowe jest przepełniona, a kontynuowanie nauki przez uczniów klas VI w klasach VII i VIII tylko pogłębi problem, część sołectwa zdecydowano przyłączyć do obwodu SP Dąbie.

Należy podkreślić, że wszystkie opisane zmiany dotyczą tylko uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych we wrześniu 2017 roku, a uczniowie już aktualnie uczęszczający do szkół będą w nich kontynuowali naukę bez względu na nowe obwody.

Ponieważ priorytetem jest dla nas dobro dzieci chcielibyśmy zapewnić, że pomimo konieczności dokonania zmian w obwodach dołożymy wszelkich starań aby nie rozdzielać rodzeństw, które będą mogły kontynuować naukę w jednej szkole.

Przed nami jeszcze szereg wyzwań organizacyjnych, takich jak przystosowanie pomieszczeń klasowych i ich wyposażenie, ale także decyzja o ewentualnym dowożeniu uczniów obecnych klas VI do szkoły powstałej na bazie Gimnazjum w Psarach, aby kontynuowali w niej naukę w klasie VII i VIII. Spotkania z zainteresowanymi rodzicami poświęcone tej sprawie odbędą się na początku marca, gdyż postanowiliśmy, iż to rodzice podejmować będą decyzję dotyczącą miejsca nauki ich dzieci.

Wróć