aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Prośba do przedsiębiorców o wypełnianie ankiet dotyczących gospodarowania odpadami

10.03.2017

Gmina Psary przygotowuje się do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym uprzejmie prosimy przedsiębiorców, którzy otrzymają ankiety o ich wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Psarach.

23 lutego 2017 r. Rada Gminy Psary podjęła Uchwałę nr XXVII/299/2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli takich nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z tym, na terenie Gminy przeprowadzona jest ankietyzacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w firmach podczas prowadzonej działalności gospodarczej wśród właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za wyjątkiem właścicieli nieruchomości, na których są zlokalizowane cmentarze. Ankiety dostarczane są przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Ankieta zawiera pytania odnośnie danych firmy, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, ilości i pojemności posiadanych pojemników oraz liczby zatrudnionych pracowników, pracujących na nieruchomości na której powstają odpady. Właściciele firm proszeni są również o podanie informacji na temat posiadania lub nie umowy na odbiór odpadów segregowanych oraz umowy na odbiór odpadów specjalistycznych.

Odpady specjalistyczne to te, które powstają w ramach działalności gospodarczej, inne niż komunalne, np. w aptekach są to m.in. zużyte i przeterminowane leki, w warsztatach samochodowych opakowania po olejach, smarach, części samochodowe, u fryzjera opakowania po kosmetykach. Dane pozyskane z ankiet są niezbędne, by precyzyjnie oszacować ilość odpadów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Pozwoli to na uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami w naszej Gminie.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy prowadzący obsługę biurową działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, nie będą musieli uiszczać dodatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to takich firm jak między innymi biuro rachunkowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe.

Wypełnioną ankietę prosimy oddać pracownikowi ZGK lub złożyć do Urzędu Gminy w Psarach      w terminie do 28 kwietnia 2017 r.

Wzór ankiety do pobrania w formacie .odt

Ankietę można dostarczyć:

1. w wersji papierowej za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
2. w wersji papierowej osobiście do kancelarii na parterze budynku Urzędu Gminy Psary
3. w wersji elektronicznej jako skan na adres mailowy: srodowisko@psary.pl

Wróć