aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

08.08.2017

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 ze zm.) oraz uchwalonego przez Radę Gminy Psary regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary.              

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i   placówek, o których mowa  w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 roku poz.2156   z późn. zm.)

    Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

           1) stypendium szkolne,

           2) zasiłek szkolny,

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników w, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) wyjazdowych zajęć szkolnych i edukacyjnych, w tym zielone  szkoły,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 514,00 zł i fakt zamieszkania na terenie gminy Psary.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Urzędu Gminy  w Psarach do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Psarach www.bip.psary.pl lub w Referacie Oświaty pokój 212.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania  stypendium lub zasiłku szkolnego udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 , pokój 212, tel. 32-29-44-923

Wróć